1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Goldapple Agency en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Goldapple Agency en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Goldapple Agency behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Goldapple Agency zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen.
2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Opdrachtgever van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 17 Wijzigingsbeding

1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@goldappleagency.com of telefonisch te melden via +31642474625. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Goldapple Agency in behandeling genomen, waarna Opdrachtgever zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

1. Goldapple Agency behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Goldapple Agency van gegevens. Opdrachtgever zal Goldapple Agency vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de gekochte templates en de aangeleverde website en/of social media templates door te verkopen.
4. De Opdrachtgever dient in de footer van de aangeleverde website het volgende op te nemen: ‘webdesign door Goldapple Agency’. Dit moet voorzien zijn van een backlink naar de website: www.goldappleagency.com.
5. Indien de voorwaarden uit dit Artikel overtreden worden, volgt een boete van €10.000. Indien de overtreding niet ongedaan wordt gemaakt, wordt dit bedrag per dag met €500,- verhoogd, zolang de overtreding voortduurt.
6. Het is Goldapple Agency toegestaan om gebruik te maken van materialen en producten van Opdrachtgever. Deze materialen en producten zullen geen vertrouwelijke informatie bevatten. Indien de Opdrachtgever dit niet toestaat, dient de Opdrachtgever dit duidelijk en vooraf kenbaar te maken.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Goldapple Agency kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de
Overeenkomst.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Goldapple Agency, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Goldapple Agency zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Goldapple Agency, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Goldapple Agency overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Goldapple Agency heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 Overmacht

1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Goldapple Agency is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
2. De levertermijn als genoemd in artikel 10 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Goldapple Agency nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Goldapple Agency enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
3. Goldapple Agency is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Goldapple Agency, verleent Opdrachtgever de bevoegdheid aan Goldapple Agency om, als een door Goldapple Agency ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
4. Goldapple Agency is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
5. Goldapple Agency is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
6. Goldapple Agency is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de
verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door
overmacht als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden.
7. Indien Goldapple Agency aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn
voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Goldapple Agency met betrekking tot haar Diensten.
8. De aansprakelijkheid van Goldapple Agency is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Goldapple Agency niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Goldapple Agency.
10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Goldapple Agency geeft geen garanties omtrent de geleverde Diensten.
2. Opdrachtgever zal aan opdrachtnemer alle relevante informatie verstrekken die voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn.
3. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen alle uitwisselende informatie vertrouwelijk behandelen.
4. Opdrachtnemer draagt zorg voor het bereiken van de juiste volgers, passend bij het gevraagde product en/of de gevraagde dienst.
5. Opdrachtnemer staat nadrukkelijk niet garant voor het aantal volgers en/of likes van opdrachtgever.

Artikel 11 Garanties

1. Levering geschiedt binnen schriftelijk overeengekomen afgesproken termijn.
2. Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Opdrachtgever dit aan Goldapple
Agency. Goldapple Agency zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.
3. Het niet-tijdig leveren van Goldapple Agency is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 10 Levering

1. Alle genoemde bedragen zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Goldapple Agency heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te
herstellen.
3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
4. Betaling geschiedt via iDeal of incasso. De factuur dient binnen 14 (veertien) dagen door
Opdrachtgever te zijn voldaan.
5. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens
onverwijld aan Goldapple Agency mede te delen.
6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. Indien Goldapple Agency besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet- betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
8. Het staat Goldapple Agency vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten zolang Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 6 van dit Artikel niet heeft voldaan.

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

1. Annulering van de Overeenkomst na de (elektronische) opdrachtbevestiging is niet mogelijk.

Artikel 8 Annulering

1. Goldapple Agency is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Goldapple Agency goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Goldapple Agency Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
2. Voorts is Goldapple Agency bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is Goldapple Agency gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4. "Zodra de opdracht voor de dienst 'Opvallende Website' is bevestigd, kan deze niet meer worden geannuleerd. Wat betreft de diensten ‘Strategisch Accountbeheer voor Sociaal Succes’ en 'Creatieve Copy Nodig', deze worden aangeboden onder een jaarlijks doorlopend contract. Deze diensten kunnen na de eerste maand worden opgezegd, op voorwaarde dat er sprake is van gegronde redenen en nadat Goldapple Agency de mogelijkheid heeft gekregen om eventuele feedback te verwerken. Na de initiële maand is het mogelijk om het contract voor beide diensten jaarlijks op te zeggen."

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Goldapple Agency en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Goldapple Agency op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Goldapple Agency en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

1. Goldapple Agency zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Goldapple Agency heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal Goldapple Agency de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Goldapple Agency worden doorbelast aan Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Goldapple Agency aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Goldapple Agency worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Goldapple Agency zijn verstrekt, heeft Goldapple Agency het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Goldapple Agency zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is Opdrachtgever gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Goldapple Agency hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Goldapple Agency dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
7. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid tot 2 (twee) revisie-rondes, middels concrete feedback aan de hand van het vooraf aangeleverde feedback formulier. Indien Opdrachtgever extra revisie-rondes wenst, worden door Goldapple Agency extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. Opdrachtgever kan contact opnemen met Goldapple Agency via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten.
3. Goldapple Agency zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen. De Overeenkomst komt pas tot stand door een (elektronische) opdrachtbevestiging.
4. Opdrachtgever kan tevens bestellingen plaatsen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van de bestelling.
5. Als Goldapple Agency een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Goldapple Agency kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de (elektronische) opdrachtbevestiging van Goldapple Agency dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Goldapple Agency deze schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 De Overeenkomst

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Goldapple Agency en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Goldapple Agency overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. Goldapple Agency is bij de KvK geregistreerd onder nummer 68648022 en draagt btw- identificatienummer NL002353169B47. Goldapple Agency is gevestigd aan 1077 NC te Amsterdam.
2. Goldapple Agency is per e-mail te bereiken via info@goldappleagency.com of middels de Website www.goldappleagency.com en telefonisch op +31642474625.

Artikel 2 Identiteit van Goldapple Agency

1. Goldapple Agency is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanbieden van Copywriting, Social Media Management, Webdesign & marketing voor ‘VOOR CREATIEVE LEIDERS EN GRENSVERLEGGENDE MERKEN’.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van Goldapple Agency.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Goldapple Agency en/of Opdrachtgever.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen Goldapple Agency en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Goldapple Agency zich jegens Opdrachtgever verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Goldapple Agency en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene voorwaarden.
6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Goldapple Agency en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere inhoudende het aanbieden van Copywriting, Social Media Management, Webdesign en Producten alsmede alle andere door Goldapple Agency ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Goldapple Agency en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Producten, onder andere inhoudende templates, die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Goldapple Agency zelf.
8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van Goldapple Agency, te raadplegen via www.goldappleagency.com.

Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden (EN below)

Artikel 1 - Definities
1. Goldapple Agency is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanbieden van webdesign, branding en social media styling & management voor ‘Creative Leaders’.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van Goldapple Agency.

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Goldapple Agency en/of Opdrachtgever.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen Goldapple Agency en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Goldapple Agency zich jegens Opdrachtgever verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Goldapple Agency en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene voorwaarden.

6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Goldapple Agency en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere inhoudende het aanbieden van webdesign, branding en social media styling & management, en Producten alsmede alle andere door Goldapple Agency ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Goldapple Agency en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Producten, onder andere inhoudende templates, die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Goldapple Agency zelf.
8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van Goldapple Agency, te raadplegen via www.goldappleagency.com.

Artikel 2 - Identiteit van Goldapple Agency

1. Goldapple Agency is bij de KvK geregistreerd onder nummer 68648022 en draagt btw- identificatienummer NL002353169B47. Goldapple Agency is gevestigd aan Rubensstraat 104HS-Z (1077 NC) te Amsterdam.

2. Goldapple Agency is per e-mail te bereiken via info@goldappleagency.com of middels de Website www.goldappleagency.com en telefonisch op +31642474625.

Artikel 3 - Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Goldapple Agency en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Goldapple Agency overeengekomen.
   
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 - De Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. Opdrachtgever kan contact opnemen met Goldapple Agency via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten.

3. Goldapple Agency zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen. De Overeenkomst komt pas tot stand door een (elektronische) opdrachtbevestiging.

4. Opdrachtgever kan tevens bestellingen plaatsen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van de bestelling.

5. Als Goldapple Agency een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Goldapple Agency kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de (elektronische) opdrachtbevestiging van Goldapple Agency dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Goldapple Agency deze schriftelijk bevestigt.

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst
1. Goldapple Agency zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

2. Goldapple Agency heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Bij het inschakelen van derden zal Goldapple Agency de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Goldapple Agency worden doorbelast aan Opdrachtgever.

4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Goldapple Agency aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Goldapple Agency worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Goldapple Agency zijn verstrekt, heeft Goldapple Agency het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Goldapple Agency zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is Opdrachtgever gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Goldapple Agency hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Goldapple Agency dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

7. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid tot 2 (twee) revisie-rondes, middels concrete feedback aan de hand van het vooraf aangeleverde feedback formulier. Indien Opdrachtgever extra revisie-rondes wenst, worden door Goldapple Agency extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Goldapple Agency en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt.

3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Goldapple Agency op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Goldapple Agency en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Goldapple Agency is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Goldapple Agency goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Goldapple Agency Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

2. Voorts is Goldapple Agency bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is Goldapple Agency gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4. Voor de Dienst genaamd ‘Success at Socials Styling’ (/ social media management) geldt dat deze het eerste jaar niet opzegbaar is. Na het eerste jaar is de dienst maandelijks opzegbaar. Er geldt dan een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.

Artikel 8 Annulering

1. Annulering van de Overeenkomst na de (elektronische) opdrachtbevestiging is niet mogelijk.
Artikel 9 Kosten, honorering en betaling
1. Alle genoemde bedragen zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2. Goldapple Agency heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te
herstellen.

3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.

4. Betaling geschiedt via iDeal of incasso. De factuur dient binnen 7 (zeven) dagen door Opdrachtgever te zijn voldaan.

5. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Goldapple Agency mede te delen.

6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7. Indien Goldapple Agency besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet- betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

8. Het staat Goldapple Agency vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten zolang Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 6 van dit Artikel niet heeft voldaan.

Artikel 10 Levering

1. Levering geschiedt binnen 2 (twee) weken.

2. Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Opdrachtgever dit aan Goldapple Agency. Goldapple Agency zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt,
tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.

3. Het niet-tijdig leveren van Goldapple Agency is geen geldige reden voor de ontbinding van de
Overeenkomst.

Artikel 11 Garanties

1. Goldapple Agency geeft geen garanties omtrent de geleverde Diensten.

2. Opdrachtgever zal aan opdrachtnemer alle relevante informatie verstrekken die voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn.

3. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen alle uitwisselende informatie vertrouwelijk behandelen.

4. Opdrachtnemer draagt zorg voor het bereiken van de juiste volgers, passend bij het gevraagde product en/of de gevraagde dienst.

5. Opdrachtnemer staat nadrukkelijk niet garant voor het aantal volgers en/of likes van opdrachtgever.


Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Goldapple Agency is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

2. De levertermijn als genoemd in artikel 10 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Goldapple Agency nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Goldapple Agency enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.

3. Goldapple Agency is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Goldapple Agency, verleent Opdrachtgever de bevoegdheid aan Goldapple Agency om, als een door Goldapple Agency ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

4. Goldapple Agency is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

5. Goldapple Agency is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

6. Goldapple Agency is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de
verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden.

7. Indien Goldapple Agency aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Goldapple Agency met betrekking tot haar Diensten.

8. De aansprakelijkheid van Goldapple Agency is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Goldapple Agency niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.

9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Goldapple Agency.

10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Goldapple Agency, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Goldapple Agency zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Goldapple Agency, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Goldapple Agency overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Goldapple Agency heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Goldapple Agency kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de
Overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

1. Goldapple Agency behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Goldapple Agency van gegevens. Opdrachtgever zal Goldapple Agency vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de gekochte templates en de aangeleverde website door te verkopen.

4. De Opdrachtgever dient in de footer van de aangeleverde website het volgende op te nemen: ‘webdesign door Goldapple Agency’. Dit moet voorzien zijn van een backlink naar de website: www.goldappleagency.com.

5. Indien de voorwaarden uit dit Artikel overtreden worden, volgt een boete van €5.000. Indien de overtreding niet ongedaan wordt gemaakt, wordt dit bedrag per dag verhoogd, zolang de overtreding voortduurt.

6. Het is Goldapple Agency toegestaan om gebruik te maken van materialen en producten van Opdrachtgever. Deze materialen en producten zullen geen vertrouwelijke informatie bevatten. Indien de Opdrachtgever dit niet toestaat, dient de Opdrachtgever dit duidelijk en vooraf kenbaar te maken.

Artikel 16 Klachtenregeling

1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@goldappleagency.com of telefonisch te melden via +31642474625. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Goldapple Agency in behandeling genomen, waarna Opdrachtgever zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

Artikel 17 Wijzigingsbeding

1. Goldapple Agency behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Goldapple Agency zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen.

2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Opdrachtgever van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Goldapple Agency en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen Goldapple Agency en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.

Artikel 16 Klachtenregeling

Article 1 - Definitions

 1. Goldapple Agency is a sole proprietorship that aims to offer copywriting, social media management, web design & marketing services for Creative Leaders.
 2. In these General Terms and Conditions, 'General Terms and Conditions' refers to the present General Terms and Conditions.
 3. In these General Terms and Conditions, 'Client' refers to the natural person or legal entity acting in the course of their business or professional activities and utilizing the services of Goldapple Agency.
 4. In these General Terms and Conditions, 'Parties', and individually as 'Party', refers to Goldapple Agency and/or the Client.
 5. In these General Terms and Conditions, 'Agreement' refers to the agreement concluded between Goldapple Agency and the Client, whether or not concluded within the framework of an organized system for remote sales or service provision, where until the moment of concluding the Agreement, only one or more means of remote communication are used, and Goldapple Agency undertakes to provide services and deliver products to the Client, and the Client agrees to pay a price for these. The Agreement is established through an offer made by Goldapple Agency and its acceptance by the Client, as further specified in Articles 4.3 and 4.4 of these General Terms and Conditions.
 6. In these General Terms and Conditions, 'Services' refer to all services provided by Goldapple Agency and/or its appointed third parties to the Client, including but not limited to copywriting, social media management, web design, as well as products, and any other work performed by Goldapple Agency for the Client, of any nature, carried out within the scope of an assignment, including work not explicitly requested by the Client.
 7. In these General Terms and Conditions, 'Products' refer to all products provided by Goldapple Agency and/or its appointed third parties to the Client, including templates offered on the Website, whether or not created by Goldapple Agency itself.
 8. In these General Terms and Conditions, 'Website' refers to the website of Goldapple Agency, accessible via www.goldappleagency.com.


Article 2 - Identity of Goldapple Agency

 1. Goldapple Agency is registered with the Chamber of Commerce under number 68648022 and has a VAT identification number NL002353169B47. Goldapple Agency is located at Rubensstraat 104HS-Z (1077 NC) in Amsterdam.
 2. Goldapple Agency can be contacted by email at info@goldappleagency.com, through the website www.goldappleagency.com, or by phone at +31642474625.

Article 3 - Applicability of the General Terms and Conditions

 1. The General Terms and Conditions apply to all offers made by Goldapple Agency and to all current and future agreements, deliveries, commercial relationships, and other legal relationships between the Parties. The client's own terms and conditions are explicitly rejected.
 2. Deviations from the General Terms and Conditions are only valid if expressly and in writing agreed upon with Goldapple Agency.
 3. The applicability of the client's purchasing or other terms and conditions is explicitly rejected, unless expressly and in writing agreed otherwise.
 4. The General Terms and Conditions also apply to additional or amended orders from the client.
 5. If it appears that a provision or several provisions in these General Terms and Conditions are invalid, the validity of the other provisions of these General Terms and Conditions and the entire Agreement will not be affected. In such a case, the parties will make efforts to replace the invalid provision with a new, valid provision that closely approximates the invalid provision within the scope of the original General Terms and Conditions.

Article 4 - The Agreement

 1. All offers on the website are entirely without obligation unless expressly stated otherwise.
 2. The client can contact Goldapple Agency via the website, email, or phone for any of the offered services or products.
 3. Goldapple Agency will consult with the client regarding their expectations. The Agreement is only concluded upon receipt of an (electronic) order confirmation.
 4. The client can also place orders on the website. The Agreement is then concluded by placing the order.
 5. In the event that Goldapple Agency sends a confirmation to the client, it will be decisive for the content and interpretation of the Agreement, subject to obvious errors. Goldapple Agency cannot be held to its offer if the client can reasonably understand that the offer or part of it contains an obvious mistake or error.
 6. If the client makes notes or provides comments on the (electronic) order confirmation from Goldapple Agency, they do not form part of the Agreement unless confirmed in writing by Goldapple Agency.

Article 5 - Execution of the Agreement

 1. Goldapple Agency will make every effort to perform the services to the best of its knowledge and ability, in accordance with the requirements of good craftsmanship, and as agreed upon in writing.
 2. Goldapple Agency has the right to have certain work performed by third parties.
 3. When engaging third parties, Goldapple Agency will exercise due care and, as far as reasonably possible and customary in the relationship with the client, consult with the client regarding the selection of these third parties. The costs of engaging these third parties will be borne by the client and will be invoiced by Goldapple Agency to the client.
 4. The client shall ensure that all data, which Goldapple Agency indicates as necessary or which the client should reasonably understand to be necessary for the execution of the Agreement, are provided to Goldapple Agency in a timely manner. If the necessary data for the execution of the Agreement are not provided to Goldapple Agency on time, Goldapple Agency has the right to suspend the execution of the Agreement and/or to charge the client for any additional costs resulting from the delay according to the then-current rates.
 5. The client shall ensure that Goldapple Agency can perform its services in a timely and proper manner

Article 6 - Amendment of the Agreement

 1. If it becomes apparent during the execution of the Agreement that it is necessary to modify or supplement it for proper performance, Goldapple Agency and the Client shall timely and mutually agree on the modification of the Agreement.
 2. If the Agreement is modified, including an addition, it shall be considered an additional assignment. An separate agreement regarding remuneration for this additional assignment shall be made in advance.
 3. Failure or delay in implementing the modified Agreement does not constitute a breach of contract by Goldapple Agency, nor does it entitle the Client to terminate or dissolve the Agreement.
 4. Changes to the originally concluded Agreement between Goldapple Agency and the Client are only valid from the moment they are accepted by both Parties through an additional or modified Agreement. Such changes shall be made in writing.

Article 7 - Suspension, Termination, and Interim Termination of the Agreement

 1. Goldapple Agency is authorized to suspend the performance of its obligations or terminate the Agreement if the Client fails to fulfill its obligations under the Agreement, either partially, completely, or in a timely manner, or if Goldapple Agency has reasonable grounds to suspect that the Client will fail to fulfill its obligations. This is subject to Goldapple Agency issuing a written notice of default to the Client, granting a reasonable period for the fulfillment of the obligations, which remains unmet.
 2. Furthermore, Goldapple Agency is entitled to terminate the Agreement under the same conditions as mentioned in clause 1 of this Article, if circumstances arise that are of such a nature that the fulfillment of the Agreement becomes impossible or that unaltered continuation of the Agreement cannot be reasonably demanded.
 3. If the Client fails to fulfill its obligations arising from the Agreement, justifying non-performance, and is in default, Goldapple Agency is entitled to immediately and directly terminate the Agreement without any obligation to pay any damages or compensation, while the Client, due to default, remains obligated to pay damages or compensation.
 4. "Once the assignment for the service 'Opvallende Website' is confirmed, it cannot be canceled. Regarding the services ‘Strategisch Accountbeheer voor Sociaal Succes’ and 'Creatieve Copy Nodig', these are offered under an annual, renewable contract. These services can be canceled after the first month, provided there are valid reasons and after Goldapple Agency has had the opportunity to process any feedback. After the initial month, it is possible to terminate the contract for both services on an annual basis.

Article 8 - Cancellation

 1. Cancellation of the Agreement after the (electronic) order confirmation is not possible.

Article 9 - Costs, Remuneration, and Payment

 1. All amounts mentioned are in euros and exclusive of VAT unless otherwise stated.
 2. Goldapple Agency has the right to correct obvious typographical errors in the quotation.
 3. Interim price changes will be passed on to the Client.
 4. Payment shall be made via iDeal or direct debit. The invoice must be settled by the Client within 7 (seven) days.
 5. The Client is obligated to promptly inform Goldapple Agency of any inaccuracies in the provided payment details.
 6. If the Client fails to make timely payment of an invoice, the Client is automatically in default, without any further notice of default being required. The Client shall then owe statutory interest. Interest on the outstanding amount will be calculated from the moment the Client is in default until the moment of full payment of the outstanding amount.
 7. If Goldapple Agency decides to collect a claim for one or more unpaid invoices through legal proceedings, the Client shall also be obligated, in addition to the principal amount and the interest mentioned in Article 9.6, to reimburse all reasonable extrajudicial and judicial costs incurred. The compensation for extrajudicial and judicial costs shall be determined in accordance with the then applicable Decree on the reimbursement for extrajudicial collection costs.
 8. Goldapple Agency is entitled to withhold the delivery of the Services until the Client has fully settled the due payment in accordance with clause 6 of this Article.

Article 10 Delivery

 1. Delivery shall be made within 2 (two) weeks.
 2. If delivery is not made within this timeframe, the Client shall notify Goldapple Agency. Goldapple Agency will make every effort to ensure prompt delivery unless it is not reasonably possible.
 3. Failure to deliver on time by Goldapple Agency does not constitute valid grounds for termination of the Agreement.

Article 11 Guarantees

 1. Goldapple Agency does not provide any guarantees regarding the provided Services.

Article 12 Liability
 1. The Client is responsible for providing correct and representative data and information necessary for the execution of the Agreement. Goldapple Agency shall not be liable for damages resulting from, among others, incorrect orders if the Client has provided inaccurate, non-representative, or irrelevant data.
 2. The delivery time mentioned in Article 10, paragraph 1 of these General Terms and Conditions is approximate. While every effort will be made to meet the delivery time, Goldapple Agency is not liable for the consequences of exceeding the mentioned timeframe. Exceeding the delivery time does not entitle the Client to cancel the Agreement or refuse to accept or pay for the Products, nor is Goldapple Agency liable to pay any compensation to the Client.
 3. Goldapple Agency is not liable for errors or omissions of third parties engaged by them. By using the Services of Goldapple Agency, the Client authorizes Goldapple Agency, in cases where a third party engaged by Goldapple Agency seeks to limit its liability, to accept such limitation of liability on behalf of the Client.
 4. Goldapple Agency is not liable for indirect damages, including but not limited to consequential damages.
 5. Goldapple Agency is not liable for any discrepancies on the Website.
 6. Goldapple Agency is not liable for non-performance or delayed performance of obligations arising from the Agreement in cases of force majeure as referred to in Article 13 of these General Terms and Conditions.
 7. If Goldapple Agency is held liable, its liability shall be limited to direct damages actually incurred, paid, or suffered by the Client as a result of a demonstrable failure to fulfill Goldapple Agency's obligations regarding its Services.
 8. The liability of Goldapple Agency is limited to the amount covered and paid out by the insurer. If the insurer does not make a payment or if Goldapple Agency is not insured, the liability is limited to the amount paid by the Client.
 9. The limitation of liability described in this Article does not apply in cases of willful misconduct or gross negligence on the part of Goldapple Agency.
 10. This provision does not exclude liability to the extent that it cannot be limited or excluded by law.


Artikel 13 Force Majeure

 1. Force majeure refers to all external causes beyond the control of Goldapple Agency that prevent timely, complete, or proper performance of the Agreement.
 2. Force majeure, as referred to in the previous paragraph of this Article, includes but is not limited to: non-performance by a third party, illness of (personnel of) Goldapple Agency or a third party, abnormal weather conditions, disruptions in water and energy supplies, strikes, severe disruptions in the systems of Goldapple Agency, fire, floods, natural disasters, pandemics, riots, war, or domestic unrest.
 3. In the event of force majeure, the performance of the Agreement will be suspended for as long as the force majeure event continues.
 4. If the force majeure event persists for more than one month, both Parties are entitled to terminate the Agreement without the intervention of a court. In such a case, Goldapple Agency will refund any amounts paid, deducting all costs incurred by Goldapple Agency related to the Agreement.

Article 14 Confidentiality of Data

 1. Each Party guarantees that all data received from the other Party, which is known or ought to be known to be of a confidential nature, shall remain confidential. The Party receiving confidential data shall only use it for the purpose for which it was provided. Data shall be considered confidential if either Party has designated it as such. Goldapple Agency cannot be held bound by this obligation if the disclosure of data to a third party is necessary due to a court order, a legal requirement, or for the proper execution of the Agreement.

Article 15 Intellectual Property

 1. Goldapple Agency retains all rights and powers granted to it under the Copyright Act.
 2. The Client warrants that no rights of third parties conflict with the provision of data to Goldapple Agency. The Client shall indemnify Goldapple Agency against any action based on the claim that such provision, use, editing, installation, or incorporation infringes any rights of third parties.
 3. The Client is not permitted to resell the purchased templates and the provided website.
 4. The Client must include the following in the footer of the provided website: "web design by Goldapple Agency." This must be accompanied by a backlink to the website: www.goldappleagency.com.
 5. If the conditions stated in this Article are violated, a penalty of €5,000 will be imposed. If the violation is not rectified, this amount will be increased per day as long as the violation continues.
 6. Goldapple Agency is allowed to use materials and products provided by the Client. These materials and products shall not contain confidential information. If the Client does not permit this, the Client must clearly and explicitly state so in advance.

Article 16 Complaints Procedure

 1. If the Client has a complaint, the Client must submit it in writing to info@goldappleagency.com or report it by phone at +31642474625. The complaint will be processed by Goldapple Agency, if reasonably possible, within 5 (five) working days after receipt of the complaint, and the Client will receive a substantive response as soon as possible.

Article 17 Amendment Clause

 1. Goldapple Agency reserves the right to amend or supplement these General Terms and Conditions at any time. Goldapple Agency will inform the Client in a timely manner.
 2. The amended General Terms and Conditions shall apply to the Agreement one month after notification to the Client.

Article 18 Applicable Law and Jurisdiction

 1. Dutch law applies to the legal relationship(s) between Goldapple Agency and its Client.
 2. Any disputes arising between Goldapple Agency and the Client shall be settled by the competent court in the District of Amsterdam.