1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Goldapple Agency en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Goldapple Agency en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Goldapple Agency behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Goldapple Agency zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen.
2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Opdrachtgever van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 17 Wijzigingsbeding

1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@goldappleagency.com of telefonisch te melden via +31642474625. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Goldapple Agency in behandeling genomen, waarna Opdrachtgever zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

Artikel 16 Klachtenregeling

1. Goldapple Agency behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Goldapple Agency van gegevens. Opdrachtgever zal Goldapple Agency vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de gekochte templates en de aangeleverde website en/of social media templates door te verkopen.
4. De Opdrachtgever dient in de footer van de aangeleverde website het volgende op te nemen: ‘webdesign door Goldapple Agency’. Dit moet voorzien zijn van een backlink naar de website: www.goldappleagency.com.
5. Indien de voorwaarden uit dit Artikel overtreden worden, volgt een boete van €5.000. Indien de overtreding niet ongedaan wordt gemaakt, wordt dit bedrag per dag verhoogd, zolang de overtreding voortduurt.
6. Het is Goldapple Agency toegestaan om gebruik te maken van materialen en producten van Opdrachtgever. Deze materialen en producten zullen geen vertrouwelijke informatie bevatten. Indien de Opdrachtgever dit niet toestaat, dient de Opdrachtgever dit duidelijk en vooraf kenbaar te maken.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Goldapple Agency kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de
Overeenkomst.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Goldapple Agency, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Goldapple Agency zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Goldapple Agency, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Goldapple Agency overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Goldapple Agency heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 Overmacht

1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Goldapple Agency is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
2. De levertermijn als genoemd in artikel 10 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Goldapple Agency nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Goldapple Agency enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
3. Goldapple Agency is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Goldapple Agency, verleent Opdrachtgever de bevoegdheid aan Goldapple Agency om, als een door Goldapple Agency ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
4. Goldapple Agency is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
5. Goldapple Agency is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
6. Goldapple Agency is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de
verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door
overmacht als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden.
7. Indien Goldapple Agency aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn
voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Goldapple Agency met betrekking tot haar Diensten.
8. De aansprakelijkheid van Goldapple Agency is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Goldapple Agency niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Goldapple Agency.
10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Goldapple Agency geeft geen garanties omtrent de geleverde Diensten.

Artikel 11 Garanties

1. Levering geschiedt binnen 2 (twee) weken.
2. Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Opdrachtgever dit aan Goldapple
Agency. Goldapple Agency zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt,
tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.
3. Het niet-tijdig leveren van Goldapple Agency is geen geldige reden voor de ontbinding van de
Overeenkomst.

Artikel 10 Levering

1. Alle genoemde bedragen zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Goldapple Agency heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te
herstellen.
3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
4. Betaling geschiedt via iDeal of incasso. De factuur dient binnen 7 (zeven) dagen door
Opdrachtgever te zijn voldaan.
5. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens
onverwijld aan Goldapple Agency mede te delen.
6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. Indien Goldapple Agency besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet- betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
8. Het staat Goldapple Agency vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten zolang Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 6 van dit Artikel niet heeft voldaan.

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

1. Annulering van de Overeenkomst na de (elektronische) opdrachtbevestiging is niet mogelijk.

Artikel 8 Annulering

1. Goldapple Agency is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Goldapple Agency goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Goldapple Agency Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
2. Voorts is Goldapple Agency bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is Goldapple Agency gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4. Voor de Dienst genaamd ‘Success at Socials Styling’ geldt dat deze het eerste jaar niet opzegbaar is. Na het eerste jaar is de dienst maandelijks opzegbaar. Er geldt dan een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Goldapple Agency en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Goldapple Agency op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Goldapple Agency en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

1. Goldapple Agency zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Goldapple Agency heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal Goldapple Agency de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Goldapple Agency worden doorbelast aan Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Goldapple Agency aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Goldapple Agency worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Goldapple Agency zijn verstrekt, heeft Goldapple Agency het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Goldapple Agency zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is Opdrachtgever gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Goldapple Agency hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Goldapple Agency dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
7. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid tot 2 (twee) revisie-rondes, middels concrete feedback aan de hand van het vooraf aangeleverde feedbackformulier. Indien Opdrachtgever extra revisie-rondes wenst, worden door Goldapple Agency extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. Opdrachtgever kan contact opnemen met Goldapple Agency via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten.
3. Goldapple Agency zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen. De Overeenkomst komt pas tot stand door een (elektronische) opdrachtbevestiging.
4. Opdrachtgever kan tevens bestellingen plaatsen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van de bestelling.
5. Als Goldapple Agency een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Goldapple Agency kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de (elektronische) opdrachtbevestiging van Goldapple Agency dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Goldapple Agency deze schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 De Overeenkomst

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Goldapple Agency en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Goldapple Agency overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. Goldapple Agency is bij de KvK geregistreerd onder nummer 68648022 en draagt btw- identificatienummer NL002353169B47. Goldapple Agency is gevestigd aan 1077 NC te Amsterdam.
2. Goldapple Agency is per e-mail te bereiken via info@goldappleagency.com of middels de Website www.goldappleagency.com en telefonisch op +31642474625.

Artikel 2 Identiteit van Goldapple Agency

1. Goldapple Agency is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanbieden van webdesign, branding en social media styling & management voor ‘Creative Leaders’.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van Goldapple Agency.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Goldapple Agency en/of Opdrachtgever.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen Goldapple Agency en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Goldapple Agency zich jegens Opdrachtgever verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Goldapple Agency en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene voorwaarden.
6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Goldapple Agency en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere inhoudende het aanbieden van webdesign, branding en social media styling & management, en Producten alsmede alle andere door Goldapple Agency ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Goldapple Agency en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Producten, onder andere inhoudende templates, die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Goldapple Agency zelf.
8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van Goldapple Agency, te raadplegen via www.goldappleagency.com.

Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden (EN below)